Nº 31 – Train station

Nº 29 – Master plan

Nº 49 – Museums

Nº 51 – Master plan

Nº 47 – Master plan