Nº 22 – School

Nº 47 – Museum

Nº 19 – Sports centre

Nº 49 – Museums

Nº 24 – Bodega/Cellar

Nº 47 – Museum

Nº 26 – Exhibition

Nº 50 – Auditorium + Museums