Nº 22 – School

Nº 60 – Museum

Nº 19 – Sports centre

Nº 24 – Bodega/Cellar

Nº 47 – Museum

Nº 26 – Exhibition

Nº 51- Auditorium + Museums